افتخارات

دریافت لوح در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان سال 89
دریافت تقدیرنامه از همایش برند برتر و کیفیت برتر در روز جهانی غذا FDOسال 90
دریافت لوح در اولین نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن استان البرز سال 91
دریافت تندیس از جشنواره نشان علمی کیفیت ایران IRSQسال 92
دریافت تقدیرنامه اولین همایش وحدت صنعت و دانشگاه سال 93
دریافت تندیس از گوآنجو چین در سال 2012
دریافت تندیس IEFدر سال 2017
دریافت تندیس HACCP

واحد نمونه ساخت ایران 1402

کسب  ISO22000:2018 (مدیریت کیفیت مواد غذایی )

دریافت نشان عالی مدیر سال 1402