مدیران مجموعه غنچه پرور

اردشیر متقیان سلماسی

آقای اردشیر متقیان سلماسی

مدیرعامل

 • ghoncheparvar@yahoo.com
 • 02644374514

مشاهده و معرفی روسای زیر مجموعه

سحر باقرنژاد

خانم سحر باقرنژاد

معاون تولید و تحقیقات

 • supervising@ghoncheparvar.com
 • داخلی 111

مشاهده و معرفی روسای زیر مجموعه

پروین روحی

خانم پروین روحی

مدیر کنترل کیفیت و مسئول فنی

 • ta@ghoncheparvar.com
 • داخلی 110

مشاهده و معرفی روسای زیر مجموعه

مجتبی شمس الدینی

آقای مجتبی شمس الدینی

مدیر صادرات

 • 09121273733

مشاهده و معرفی روسای زیر مجموعه

جابر ذوالفقاری

آقای جابر ذوالفقاری

مدیر فنی

 • Technical@ghoncheparvar.com​
 • 09124612947

مشاهده و معرفی روسای زیر مجموعه

علی حسن نژاد

آقای علی حسن نژاد

مدیر تولید

 • Product@ghoncheparvar.com​
 • 09101669601

مشاهده و معرفی روسای زیر مجموعه

مرتضی علیمردانی

آقای مرتضی علیمردانی

مشاور مدیر عامل

 • 09122184632

مشاهده و معرفی روسای زیر مجموعه

حمیدرضا قلمبر

آقای حمیدرضا قلمبر

مدیر اداری و منابع انسانی

 • official-1@ghoncheparvar.com
 • 09125760121

مشاهده و معرفی روسای زیر مجموعه

منصور بیطرف

آقای منصور بیطرف

مدیر بازرگانی

 • commercial1@ghoncheparvar.com
 • 09124058388

مشاهده و معرفی روسای زیر مجموعه

جواد معینی

آقای جواد معینی

مدیر برنامه ریزی و انبارها

planning-1@ghoncheparvar.com